Till innehåll på sidan

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildning Järva

Vår vision

Vuxenutbildning Järva är en skola där alla ska behandlas lika med aktning och respekt för den enskilda individen. I vår skola är vi alla förebilder för varandra och alla ska känna sig fria att vara sig själva. Alla som arbetar i skolan ska utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i vardagen.

Både personal och studerande på skolan ska aktivt arbeta för att kränkningar inte förekommer i vår verksamhet. Varje incident i form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska resultera i en reaktion från personal.

Till dig som studerande

Vi vill att du som studerande ska trivas på skolan tillsammans med personal och andra studerande på skolan. Den viktigaste förutsättningen för att en god inlärning ska kunna ske är en trygg och tilltalande arbetsmiljö. Därför vill vi att om du blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, genast kontaktar en personal du känner förtroende för på skolan. Om du inte kan kontakta din lärare så hör av dig till:

Rektor, Angela Rahimi på telefon: 08 -50835718

Biträdande rektor, Horea Arizcurinaga på telefon: 08 50835739

Utbildningsledare, Johnny Sundström på telefon: 08 50835716

Rutiner för att utreda och åtgärda vid fall av kränkningar eller trakasserier

När skolan får kännedom om att en studerande kan vara utsatt för trakasserier eller kränkningar av någon på skolan så följer ansvarig personal upp detta genom samtal med den utsatta samt andra berörda personer, för att utreda händelsen. Om utredningen visar att trakasserier eller kränkande behandling förekommit så klargör skolan för de studerande eller annan vuxen att detta inte är acceptabelt, med hänvisning till diskrimineringslagstiftningen samt skollagens kapitel om trygghet och studiero.

Rutiner för uppföljning

Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar följs upp genom samtal med berörda parter. Samtalet för att utreda händelsen sker så snabbt som möjligt. Utvärderingssamtal sker när åtgärder har genomförts och så länge behovet finns.

Rutiner för dokumentation

Alla fall av kränkningar eller diskriminering ska rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem IA. All personal kan registrera händelser i IA och ska göra det. Studerande rapporterar till någon av kontaktpersonerna, eller den personal som de känner förtroende för. Kontaktpersonen registrerar händelsen i IA.

1.Syfte och mål

Syfte

Syftet med plan för diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra alla former av trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder eller funktionshinder.

Mål

Varje studerande och personal ska känna en trygghet och säkerhet i hur vi arbetar med plan för diskriminering och kränkande behandling på Vuxenutbildning Järva.

På Vuxenutbildning Järva ska alla oavsett bakgrund, livssituation och kön känna trygghet och gemenskap samt uppmuntras till ansvarskännande och respekt genom ett demokratiskt förhållningssätt i vardagen. Känslan och atmosfären i vår verksamhet ska präglas av samspel mellan alla studerande och personal. Ett samspel där våra värderingar om respekten för andra tydliggörs genom att vi alltid är goda förebilder för varandra.

Giltighet och legitimitet

Planen är framtagen av skolledningen i samråd med hela personalgruppen och även presenterad för elevrådet för reflektion kring form och innehåll. Planen gäller från 1 februari 2020 till 1 februari 2021.

1.1Ansvarsfördelning

Den studerande som är utsatt för eller vittne till kränkningar bör uppmuntras till att anmäla detta. Den personal som är vittne till kränkningar är skyldig att anmäla detta till någon av kontaktpersonerna, eller annan personal som denne har förtroende för.

Inblandad personal och skolledning ansvarar för utredning och uppföljning av händelsen.

All personal har skyldighet att både förebygga och att ingripa vid misstänkt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ansvariga pedagoger skall kontinuerligt arbeta med de demokratiska värdena, för elevers inflytande, för att skapa en god och trygg miljö och för att förebygga kränkningar. Personalen på skolan arbetar för att höja kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När det icke-önskvärda inträffar skall det utredas omgående. Alla åtgärder dokumenteras enligt gällande rutiner. Förvaltningschef kontaktas vid upptäckt av kränkningar eller överträdelser som kräver agerande enligt denna plan. Denne säkerställer att utredning sker samt följer upp ärendet.

1.2 Kartläggning

Vi kartlägger årligen de studerandes trivsel och trygghet genom en brukarundersökning där de studerande svarar på frågor om trygghet och trivsel i skolan. Denna brukarundersökning ligger i sin tur till grund för det fortsatta arbetet för likabehandling på skolan. Skolledning träffar även representanter från de studerande en gång per termin på studeranderåd. Innan elevrådet hålls ett klassråd i alla klasser och information samlas in gällande det generella klimatet i klassen och eventuella förbättringsförslag diskuteras.

1.3 Definitioner

Mobbning

Dan Olweus ”Mobbning handlar om att en eller flera personer regelbundet och under en längre tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera personer. Handlingarna förtar systematiskt en persons självkänsla, handlingsmöjligheter eller möjligheter till eget försvar. Detta kan leda till såväl psykiska som sociala handikapp”

Diskriminering

Negativ (kränkande) behandling av individer/grupper utifrån:

om du är kvinna eller man (kön)
vilket land du kommer ifrån (etnisk tillhörighet)
religion eller annan trosuppfattning
sexuell läggning
könsöverskridande identitet
funktionshinder
ålder

Kränkningar

slag, knuffar (fysiska kränkningar)
mobbing och liknande beteende som har sin grund i att någon är överviktig, har en viss hårfärg, blir hotad eller kallas nedsättande ord (verbala kränkningar)
utfrysning eller ryktesspridning om en person (psykosociala kränkningar)
kränkningar genom e-post, sms och mms
KaK-rapporten (Värdegrunden, Göteborgs universitet 2003) betonar att det i samtliga fall av kränkningar handlar om en kränkning av principen om alla människors lika värde.

Trakasserier

uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionsnedsättning.

Sexuella trakasserier

Grundar sig på kön eller anspelar på sexualitet.
Motvilja eller förakt för homo- bi eller transsexuella personer.

Rasism

Kränkningar och trakasserier av en person på grund av att den kommer från ett annat land eller en annan kultur. Bygger på föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper (förtrycka, utnyttja eller kontrollera). Ett uttryck för detta är främlingsfientlighet som innebär motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella, etniska eller beteendemässiga karaktäristika.

Funktionshinder

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

 Redovisning av föregående läsårs planarbete

Personalgruppen genomförde en HBTQ-utbildning och skolan blev HBTQ-certifierad under 2019

En lättläst version av planen för diskriminering och kränkande behandling diskuterades i alla studerandegrupper och planen finns uppsatt i alla klassrum.
På intaget (dit alla nya elever går) informerar vi om olika kulturer/religioner och vikten av att respektera varandra och att behandla alla människor lika. Detta sker i så stor omfattning som möjligt på elevens modersmål.
Mänskliga rättigheter – förekommande på alla nivåer inom ramarna för skolans tematiska arbete.

2.Nulägesanalys

Inga fall av mobbning, trakasserier eller kränkningar har rapporterats hittills under 2020. Inte heller på studeranderåd har det kommit upp frågor som berör kränkningar eller trakasserier.

3.Fokusområden 2020

Fokusområde: Personalen behöver stöd och ledning i det preventiva arbetet kring diskriminering. Vi behöver kontinuerligt fortsätta att ta upp konkreta arbetssätt på pedagogiska möten och studiedagar. Vi behöver även hitta sätt att följa upp detta arbete.

Fokusområde: Skolan behöver arbeta ännu mer på strategier för att skapa trygghet och arbetsro i alla klassrum. En del kommer under 2017 att gå ut på att tydligare implementera de trivselregler som finns för alla vuxna i skolan.

Fokusområde: Lärarna behöver bli ännu bättre på att tydliggöra innehållet i likabehandlingsplanen och att avsätta tid för detta i undervisningen.

4.Lagar och regleringar

Följande lagar och regleringar styr skolans uppdrag i arbete med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Skollagen 6 kap

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling.

§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som är tänkta att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

§ En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är

 är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Arbetsmiljölagen (AmL)

 syftar till att uppnå en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, samt att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Med en god arbetsmiljö menas t.ex. inflytande, handlingsfrihet och utveckling. Eleverna har rätt att välja egna elevskyddsombud med uppgift att delta i skolans arbetsmiljöarbete.

Brottsbalken(BrB)

Strafflagarna i brottsbalken gäller även skolan. Här kan det istället handla om: misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp.

Dela:
Kategorier: